OD 1991 ROKU

Pranie pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).

Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat pięciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

INFORMACJA O SZKOLENIU

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia e-learningowego. Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.

Osobą spełniająca powyższe warunki jest:

TOMASZ GZELA

Prawnik, praktyk omawianych zagadnień, autor publikacji w tym zakresie, nauczyciel akademicki, autor obowiązkowej procedury z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach skarbowych w Katowicach.

Praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych.

Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, z potwierdzonymi bardzo wysokimi ocenami uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA PRANIE PIENIĘDZY I PRZECIWDZIAŁANIE FINANSOWANIU TERRORYZMU

 1. Źródła prawne problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dyrektywy, rozporządzenia oraz polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).
 2. Zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 3. Katalog instytucji obowiązanych, czyli czy jednostka (przedsiębiorstwo) podlega pod ustawę ze względu na przedmiot działalności i w jakim zakresie (art. 2 ust. 1 pkt. 1-25).
 4. Katalog instytucji obowiązanych – przedsiębiorcy, którzy nie podlegają pod ustawę ze względu na przedmiot działalności, ale podlegający pod ustawę z uwagi na przyjmowanie lub dokonywanie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro.
 5. Katalog jednostek współpracujących podlegających ustawie jako administracja rządowa, administracja samorządowa oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, a także NBP, KNF i NIK.
 6. Wyjaśnienie znaczenia specyficznych dla ustawy terminów (np. beneficjent rzeczywisty, klient, osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne, transakcja okazjonalna i inne).
 7. Obowiązki podmiotów podlegających ustawie:
  a) stosowanie wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego wraz z oceną poziomu rozpoznanego ryzyka,
  b) obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów,
  c) gromadzenie i przekazywanie informacji (np. wpłata, wypłata, transfer środków przekraczających 15 tyś. Euro) jak i zakres tych informacji.
 8. Stosowanie ustawy a RODO.
 9. Dokumentowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy.
 10. Wdrożenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 11. Wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 12. Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej.
 13. Obowiązek poddania się kontroli.
 14. Inne obowiązki związane z dokumentami w jednostce.
 15. Kary pieniężne i grzywny.
 16. Praktyczne zagadnienia dotyczące analizy transakcji podejrzanych:
  a) fazy prania pieniędzy,
  b) metody prania pieniędzy (przelewy elektroniczne, kupno i sprzedaż środków trwałych, gwarancje bankowe, akredytywy, papiery wartościowe, udziały, akcje, factoring, zabezpieczenie majątkowe, itd.),
  c) pozostałe metody prania pieniędzy (np. rozdrabnianie transakcji, dzielenie transakcji, mieszanie dochodów itd.).
 17. Typologie transakcji, źródła pozyskiwania informacji i tropów, obowiązkowa dokumentacja w tym zakresie.
 18. Rekapitulacja oraz odpowiedzi na pytania przesyłane drogą elektroniczną oraz zgłaszane z sali.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania
1 dzień szkoleniowy (ok. 8 godz. lekcyjnych)

Wielkość grupy
liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób

Wyposażenie sali wykładowej
sala powinna być wyposażona w rzutnik do komputera oraz tablicę typu flipchart (na papier)

Proponowany termin i miejsce
do uzgodnienia (zainteresowanych organizacją prosimy o propozycję terminu – postaramy się dopasować)

 

REFERENCJE

 

Inne nasze szkolenia

Kodeks Postępowania Administracyjnego – aktualizacja wiedzy

Ochrona danych – od A do Z po wejściu w życie RODO

Split payment, mechanizm podzielonej płatności, w podatku VAT w JST i ich jednostkach budżetowych od lipca 2018