OD 1991 ROKU

Kodeks Postępowania Administracyjnego – aktualizacja wiedzy

Metoda szkolenia

prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o warsztaty praktyczne.

Cel szkolenia

Szkolenie jest odpowiedzią na pojawiająca się potrzebę zapoznania się z zamysłem ustawodawcy i jego intencjami co do wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach KPA. Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLENIA

1. KPA po zmianach – analiza praktyczna po roku funkcjonowania nowych regulacji
2. Postępowanie przed organem pierwszej instancji.
3. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
korzystnej interpretacji; pewności prawa; równości; współdziałania organów dla dobra postępowania; polubownego rozstrzygania spraw spornych; zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej).
4. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
5. Bezczynność organu w postępowaniu – nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania – ponaglenie:
procedura rozpoznania ponaglenia
obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,
6. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
7. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.
8. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
9. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania – odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
10. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
11. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja, w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne wielość stron, możliwość zawarcia ugody, wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji; dobrowolność mediacji; czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia; koszty postępowania.
12. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej – umowa administracyjna między stroną a organem administracji.
13. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
art. 79a k.p.a. – umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej; zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
14. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa
15. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie – nowe elementy w decyzji (sposoby rozstrzygnięć pierwszej instancji:
16. Tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych
17. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie,
18. Postępowanie odwoławcze (przebieg postępowania):
fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania, zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej, wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa, sprzeciw od decyzji kasacyjnej, uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a)
19. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
20. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postepowania administracyjnego:
zasady liczenia terminów; doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania; zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
21. Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji (art. 260a -260g)
22. Dyskusja oraz rozwiązywanie casusów (problemów) zgłaszanych elektronicznie i z Sali
23. Rekapitulacja tematu

Program może być na bieżąco modernizowany w zależności od sugerowanych potrzeb uczestników.

INFORMACJA O PROWADZĄCYM ZAJĘCIA

TOMASZ GZELA

prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej, wykładowca akademicki, prowadził doradztwo, konsultacje i wdrożenie procedur z zakresu ochrony danych dla firm samochodowych, jednostek samorządu terytorialnego, biur rachunkowych, spółdzielni.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena za grupę
3.500,- VAT zw

Czas trwania
1 dzień szkoleniowy (około 7 godz. lekcyjnych)

Wielkość grupy
Liczebność grupy: 20-25 osób

Wyposażenie Sali wykładowej
Sala powinna być wyposażona w rzutnik do komputera oraz tablicę typu flipchart (na papier).

Proponowany termin i miejsce
Do uzgodnienia

Oferta w pdf